Bộ xây dựng cấp giấy chứng nhận phòng LAS - XD 1855